Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 135Wszystkich: 163801

Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Polanicy-Zdroju
 
§ 1

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju, dalej zwanej biblioteką. Przy zapisie do biblioteki czytelnik powinien:
a. okazać dowód osobisty ( lub inny dowód tożsamości), uczeń – legitymację szkolną,
b. zapoznać się z właściwymi regulaminami oraz zobowiązać się podpisem do ich przestrzegania.
2. Za czytelnika niepełnoletniego (do lat 18) odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (osoba taka powinna okazać się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości).
3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

§ 2

1. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
2. W Wypożyczalni nie można spożywać posiłków ani wprowadzać do niej zwierząt czy rowerów.

§ 3

1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki - w przypadku dzieł wieloczęściowych jednostkę stanowi jeden tom (wolumen), a nie jeden tytuł.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Wyjątek stanowią wypożyczenia na rzecz czytelników niepełnosprawnych obsługiwanych w trybie książka na telefon, dla których ustala się okres wypożyczenia na 2 miesiące (nie dotyczy nowości wydawniczych i książek szczególnie poczytnych).
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
5. Na prośbę czytelnika potrzebna mu książka, która jest aktualnie wypożyczona, może być dla niego zarezerwowana. W przypadku książek szczególnie pożądanych bibliotekarz może tworzyć listy oczekujących i zgodnie z ich chronologią książki te udostępniać.
6. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze tej biblioteki, można ją sprowadzić na prośbę tegoż czytelnika z innej biblioteki, w ramach tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 4

1. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o posiadanych zbiorach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogu elektronicznego, wydawnictw informacyjnych itp.
2. W czytelni dostępne są także zbiory audiowizualne, a ich wypożyczanie podlega zasadom określonym w niniejszym regulaminie.

§ 5

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, które są własnością społeczną. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonej książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od rozmiaru straty oraz aktualnej wartości książki na rynku. W przypadku zagubienia jednego tomu z wydawnictwa wieloczęściowego czytelnik pokrywa koszty całości. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
3. Zamiast zagubionej lub zniszczonej książki bibliotecznej czytelnik może - za zgodą bibliotekarza - dostarczyć inną książkę, która będzie nie mniejszej wartości i zostanie oceniona przez bibliotekarza jako przydatna bibliotece.
 

§ 6

1. W przypadku nieprzestrzegania terminu zwrotu książek czytelnik jest upominany pisemnie, ustnie lub drogą telefoniczną. Czytelnik, do którego upomnienie wysłano pocztą, pokrywa jego koszt. Biblioteka zastrzega sobie prawo do powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów czytelników niepełnoletnich o przetrzymywaniu przez nich książek i innych materiałów bibliotecznych.
2. Za przetrzymywanie książek ponad dozwolony termin biblioteka nalicza karę w wysokości 0,05 zł od każdego wypożyczonego egzemplarza za każdy roboczy dzień zwłoki po terminie zwrotu. Jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może zwrócić się z dobrze umotywowaną pisemną prośbą o częściowe lub całkowite darowanie kary – decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
3. Jeżeli czytelnik, mimo wezwań i wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych książek bądź innych materiałów bibliotecznych, albo też uiszczenia należnych opłat i kar regulaminowych, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa (z egzekucją sądową włącznie).
 

§ 7

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza.
 

§ 8

1. Czytelnicy niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z zasobów biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki, na wniosek bibliotekarza.

Dyrektor Iwona Mokrzanowska

Polanica-Zdrój, 17 września 2013 r.