Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 123Wszystkich: 155595

Program Działania MBP

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia 29.12.2023 r. 
w sprawie organizacyjno-finansowych warunków działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju

 

 

Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju

 

Misja

Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju stanowi łącznik pomiędzy środowiskiem lokalnym, kulturą, tradycją i historią.  Instytucja jest miejscem nowoczesnym, kreatywnym
i innowacyjnym, otwartym na współpracę i potrzeby środowiska.  Dzięki zaangażowaniu oraz odpowiednim kompetencjom Zespołu Pracowników tworzy optymalne warunki zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju dąży do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej, a przede wszystkim działalności podstawowej – udostępnianiu zbiorów i zapewnieniu dostępu do informacji. Stan ten można osiągnąć poprzez następujące działania:

 • Gromadzenie i bezpłatne udostępnianie księgozbioru,
 • Gromadzenie oraz inwentaryzacja wydawnictw regionalnych i lokalnych,
 • Zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez udostępnianie książek, czasopism i dostępu do Internetu,
 • Tworzenie dla najmłodszych dzieci dogodnych warunków korzystania z biblioteki oraz umacniania w nich nawyków czytelniczych,
 • Umożliwianie  osobom ze specjalnymi potrzebami oraz seniorom pełnego dostępu do świadczonych usług oraz otaczanie ich szczególną troską,
 • Dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej, przynależności do społeczności lokalnej oraz patriotyzmu lokalnego,
 • Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania
  z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji,
 • Poszerzanie wiedzy na temat tradycji kultywowanych na terenie Polanicy-Zdroju,
 • Prowadzenie galerii wystawowej.

Wizja

Biblioteka funkcjonuje jako nowoczesna instytucja, która zapewnia wszystkim grupom użytkowników dostęp do wartościowego, stale aktualizowanego księgozbioru (papierowego i na nośnikach elektronicznych). Miejsce gromadzenia informacji i różnego typu materiałów archiwalnych o regionie. Organizator imprez zarówno promujących czytelnictwo, jak i dotyczących innych sfer kultury, zgodnych z potrzebami lokalnej społeczności.

Aby zrealizować powyższe cele Placówka powinna być:

 • Nowoczesnym ośrodkiem informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość,
 • Instytucją promującą historię, tradycję, środowisko lokalne i jego działania,
 • Miejscem chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania wolnego czasu,
 • Instytucją przyjazną dla wszystkich, otwartą na współdziałanie i nowoczesne technologie,
 • Ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego Polanicy-Zdroju,
 • Jednostką służącą rozwojowi Miasta.

Cele

 • Doskonalenie infrastruktury budynku bibliotecznego w zależności od zmieniających się warunków,
 • Wzmocnienie roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym,
 • Edukacja i aktywizacja intelektualna oraz kulturalna społeczności lokalnej,
 • Partnerstwo i współpraca z instytucjami działającymi na terenie Miasta Polanica-Zdrój oraz z Miastami Partnerskimi.

Zadania

 • Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie kultury w lokalnej społeczności,
 • Modernizacja wyposażenia,
 • Poprawa dostępności budynku bibliotecznego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • Dostosowanie infrastruktury i zaplecza technicznego do funkcjonowania nowoczesnych technologii,
 • Wprowadzanie w pracy z czytelnikami nowoczesnych technik oraz innowacyjnych technologii,
 • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • Doskonalenie obsługi użytkowników, przede wszystkim w udostępnianiu zbiorów oraz prowadzeniu działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, zbiorach innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 • Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w technikach popularyzowania książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
 • Rozwijanie współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami
  i towarzystwami w zakresie rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.